Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học An Giang

Giới thiệu / Cơ cấu tổ chức

Văn phòng khoa

 • CN. PHẠM VĂN MINH

  Trợ lý văn thư

  - Sư phạm Nga văn, Đại học Cần Thơ (Cử nhân)
  - Sư phạm Anh Văn, Đại học Cần Thơ (Cử nhân)

  Email: pvminh@agu.edu.vn

 • CN. NGUYỄN CAO TÙNG

  Trợ lý công tác sinh viên

  - Cử nhân Nhật Bản học

  Email: caotung7997@gmail.com

Announcements

Learning Resources

 • English
 • English
 • Chinese

Party - Associations

Links