Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học An Giang

Giới thiệu / Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo khoa

 • TS. TRẦN THỊ THANH HUẾ

  Trưởng khoa

  - Sư phạm tiếng Anh, Đại học Cần Thơ (Cử nhân)
  - Ngôn ngữ Anh, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (Thạc sĩ)
  - Giáo dục, Đại học Victoria University of Wellington,New Zealand, (Tiến sĩ)

  Email: ttthue@agu.edu.vn

 • TS. PHAN THỊ THANH HUYỀN

  Phó Trưởng khoa

  - Sư phạm tiếng Anh, Đại học Cần Thơ (Cử nhân)
  - Giáo dục, Đại học Bluffton, Hoa Kỳ (Thạc sĩ)
  - Giáo dục ngôn ngữ, Đại học Queensland, Úc (Tiến sĩ)

  Email: ptthuyen@agu.edu.vn

 • TS. NGUYỄN TIẾN NGỌ

  Phó trưởng khoa

  - Sư phạm tiếng Anh, Đại học Cần Thơ (Cử nhân)
  - Phát triển cộng đồng, Đại học Future Generations, Hoa Kỳ (Thạc sĩ)
  - Giáo dục (Giảng dạy tiếng Anh), Đại học Wollongong, Úc (Tiến sĩ)

  Email: ntngo@agu.edu.vn

Announcements

Learning Resources

 • English
 • English
 • Chinese

Party - Associations

Links