Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học An Giang

Cơ cấu tổ chức

Bộ môn Ngôn ngữ học và Dịch thuật tiếng Anh

I. Giới thiệu chung

1. Lịch sử hình thành

Bộ môn Ngôn ngữ học & Dịch thuật tiếng Anh (NNH&DT) được thành lập vào tháng 10 năm 2015 cùng với sự ra đời của Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học An Giang. Bộ môn chịu trách nhiệm quản lý các chương trình đào tạo hệ đại học chuyên ngành tiếng Anh (ngoài sư phạm) và một số học phần tiếng Anh chuyên ngành của các ngành đào tạo khác của Trường. Ngoài nhiệm vụ quản lý và đào tạo, Bộ môn NNH&DT còn là nơi tập hợp đội ngũ giảng viên có chuyên môn sâu về lĩnh vực ngôn ngữ học tiếng Anh, bao gồm 16 giảng viên cơ hữu và giảng viên ngắn hạn là người nước ngoài đang làm việc tại Khoa Ngoại ngữ.

Bên cạnh việc quản lý chuyên môn và nghiên cứu khoa học, Bộ môn NNH&DTTA cũng phụ trách tổ chức các hoạt động hỗ trợ học tập và nghiên cứu có liên quan ngành đào tạo diễn ra hàng năm như Hội nghị học tốt, cùng một số hội thảo chuyên ngành phục vụ cho các giảng viên, giáo viên và sinh viên trong và ngoài Trường Đại học An Giang.

Bộ môn đào tạo những thế hệ sinh viên có năng lực tham gia thị trường lao động ở các vị trí công việc liên quan đến ngôn ngữ Anh như dịch thuật, du lịch, nhà hàng khách sạn, thương mại hoặc nghiên cứu ngôn ngữ Anh. Hơn nữa, sinh viên có thể tự học, tự nghiên cứu chuyên sâu để nâng cao trình độ chuyên môn hoặc có khả năng theo học sau đại học ngành ngôn ngữ Anh và một số ngành khác. Chương trình Ngôn ngữ Anh đặt mục tiêu đào tạo Cử nhân Ngôn ngữ Anh có đầy đủ tố chất và tri thức phù hợp với thời đại mới; có kỹ năng nghề nghiệp liên quan đến ngôn ngữ, dịch thuật, du lịch, thương mại; và có phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp chuẩn mực.

2. Chức năng và nhiệm vụ

- Quản lý tất cả các học phần chuyên Anh không thuộc quyền quản lý của Bộ môn Phương pháp Giảng dạy Tiếng Anh.
- Quản lý tình nguyện viên người nước ngoài.
- Quản lý các lớp Ngôn ngữ Anh về mặt chuyên môn.
- Chuyên trách việc tổ chức Hội nghị Học tốt hằng năm.
- Phối hợp với Bộ môn PPGD Tiếng Anh tổ chức Dạ hội Mùa Xuân (Spring Festival) và Hội thảo Mùa hè (Summer Workshop).
- Chuyên trách các hội thảo liên quan đến ngôn ngữ Anh và dịch thuật

II. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

1. Các ngành đào tạo

- Cử nhân đại học ngành Ngôn ngữ Anh (hệ chính quy)
- Cử nhân đại học ngành Ngôn ngữ Anh (hệ văn bằng 2)

2. Hoạt động chuyên môn

- Hội nghị học tốt là hội nghị thường niên vào đầu năm học, được báo cáo bởi các giảng viên đến từ Khoa Ngoại ngữ và các sinh viên (năm 2 đến năm 4). Đây là dịp để các sinh viên học hỏi các phương pháp và kỹ năng học tập cần thiết tại đại học. Ngoài ra, Hội nghị cũng là nơi giao lưu học hỏi, giúp sinh viên hiểu rõ hơn về Khoa Ngoại ngữ, là cầu nối giữa sinh viên các khóa, tạo tiền đề cho việc học tập, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm.
- Các hội thảo chuyên ngành và báo cáo chuyên đề: dành cho các giảng viên, giáo viên và sinh viên có đam mê nghiên cứu khoa học về Ngôn ngữ học, Ngôn ngữ học ứng dụng và Giảng dạy tiếng Anh.
- Nghiên cứu khoa học và biên soạn tài liệu giảng dạy: giảng viên Bộ môn không ngừng nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiên cứu thông qua các bài báo khoa học, báo cáo hội thảo cũng như biên soạn, cải tiến tài liệu giảng dạy phù hợp với mục tiêu đào tạo.

III. Các khóa đang đào tạo và cố vấn học tập

STT Lớp Niên khóa Cố vấn học tập Điện thoại Email
1 DH18TA 2017-2021 Bùi Thị Thùy Trang 0908830556 btttrang@agu.edu.vn
2 DH19TA1 2018-2022 Đỗ Thị Ngọc Nhi 0979619976 dtnnhi@agu.edu.vn
3 DH19TA2 2018-2022 Đỗ Thị Ngọc Nhi 0979619976 dtnnhi@agu.edu.vn
4 DH20TA1 2019-2023 Dương Thị Diễm Phúc 0919190547 dtdphucvn@gmail.com
5 DH20TA2 2019-2023 Lư Thị Thu Nguyền 0919209299 lttnguyen@agu.edu.vn
6 DH21TA1 2020-2024 Nguyễn Đức Hạnh 0833339444 ndhanh@agu.edu.vn
7 DH21TA2 2020-2024 Nguyễn Thị Ánh Gương 0982707265 ntaguong@agu.edu.vn
8 DV14TA 2018-2021 Nguyễn Thị Xuân Bình 0919053399 ntxbinh@agu.edu.vn
9 DV15TA 2019-2022 Lê Thái Hưng 0913640420 lthung@agu.edu.vn
10 DV16TA 2020-2023 Trần Thanh Giang 0785638899 thanh-giang.vnuhcm@outlook.com

IV. Nhân sự

 • ThS. TRƯƠNG THỊ THANH NGA

  Phó trưởng bộ môn

  - Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Cần Thơ (Cử nhân)
  - Ngôn ngữ học ứng dụng, Trường Đại học Nam Queensland (Thạc sĩ)

  Email: tttnga@agu.edu.vn

 • ThS. NGUYỄN THỊ XUÂN BÌNH

  Phó trưởng bộ môn

  - Chuyên ngành Anh văn, Trường Đại học Sư phạm TP. HCM (Cử nhân)
  - Lý luận và Phương pháp Giảng dạy Tiếng Anh, Trường Đại học Mở TP. HCM (Thạc sĩ)

  Email: ntxbinh@agu.edu.vn

 • TS. NGUYỄN ĐỨC HẠNH

  Giảng viên

  - Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Cần Thơ (Cử nhân)
  - Giảng dạy Ngôn ngữ Anh và Văn chương, Trường Đại học Ateneo De Manila, Philippines (Thạc sĩ)
  - Giảng dạy Tiếng Anh, Trường Đại học Assumption, Thái Lan (Tiến sĩ)

  Email: ndhanh@agu.edu.vn

 • ThS. LÊ THÁI HƯNG

  Giảng viên

  - Ngôn ngữ và Văn chương Anh, Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM (Cử nhân)
  - Lý luận và Phương pháp Dạy học tiếng Anh, Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM (Thạc sĩ)

  Email: lthaihung@agu.edu.vn

 • ThS. DƯƠNG THỊ DIỄM PHÚC

  Giảng viên

  - Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Cần Thơ (Cử nhân)
  - Lý luận và Phương pháp Dạy học Bộ môn Tiếng Anh, Trường Đại học Cần Thơ (Thạc sĩ)

  Email: dtdphucvn@agu.edu.vn

 • ThS. TRẦN THANH GIANG

  Giảng viên

  - Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Cần Thơ (Cử nhân)
  - Giảng dạy Tiếng Anh, Trường Đại học La Trobe, Úc (Thạc sĩ)
  - Ngôn ngữ học ứng dụng, Trường Đại học Melbourne, Úc (Thạc sĩ)

  Email: thanh-giang.unimelb@outlook.com

 • ThS. PHAN THỊ THÙY DUNG

  Giảng viên

  - Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Tại chức Cần Thơ (Cử nhân)
  - Lý luận và Phương pháp Giảng dạy Tiếng Anh, Trường Đại học Mở TP. HCM (Thạc sĩ)

  Email: pttdung@agu.edu.vn

 • ThS. NGUYỄN THỊ ÁNH GƯƠNG

  Giảng viên

  - Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học An Giang (Cử nhân)
  - Lý luận và Phương pháp Dạy học Bộ môn Tiếng Anh, Trường Đại học Cần Thơ (Thạc sĩ)

  Email: ntaguong@agu.edu.vn

 • ThS. NGUYỄN THỊ XUÂN HUỆ

  Giảng viên

  - Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học An Giang (Cử nhân)
  - Lý luận và Phương pháp Dạy học Bộ môn Tiếng Anh, Trường Đại học Cần Thơ (Thạc sĩ)

  Email: ntxhue@agu.edu.vn

 • ThS. ĐỖ THỊ NGỌC NHI

  Giảng viên

  - Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học An Giang (Cử nhân)
  - Lý luận và Phương pháp Dạy học Bộ môn Tiếng Anh, Trường Đại học Cần Thơ (Thạc sĩ)

  Email: dtnnhi@agu.edu.vn

 • ThS. LÝ THỊ MINH TRANG

  Giảng viên

  - Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Cần Thơ (Cử nhân)
  - Lý luận và Phương pháp Dạy học Bộ môn Tiếng Anh, Trường Đại học Cần Thơ (Thạc sĩ)

  Email: ltmtrang@agu.edu.vn

 • ThS. PHẠM THỊ KIM NGUYÊN

  Giảng viên

  - Giáo dục học (Thạc sĩ)
  - Quản lý Giáo dục Đại học, Trường Đại học Bang St. Cloud, Hoa Kỳ (NCS)

  Email: ptknguyen@agu.edu.vn

 • ThS. CHI ĐÔ NA

  Giảng viên

  - Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học An Giang (Cử nhân)
  - Giảng dạy Tiếng Anh, Trường Đại học La Trobe, Úc (Thạc sĩ)
  - Giáo dục học (Phương pháp Giảng dạy Tiếng Anh), Trường Đại học Công nghệ Queensland, Úc (NCS)

  Email: cdna@agu.edu.vn

 • ThS. TÔ NGUYỄN PHƯƠNG LOAN

  Giảng viên

  - Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Cần Thơ (Cử nhân)
  - Ngôn ngữ học ứng dụng, Trường Đại học Curtin, Úc (Thạc sĩ)
  - Giảng dạy Tiếng Anh, Trường Đại học Assumption, Thái Lan (NCS)

  Email: tnploan@agu.edu.vn

 • ThS. NGUYỄN THỊ DUNG

  Giảng viên

  - Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học An Giang (Cử nhân)
  - Ngôn ngữ học ứng dụng, Trường Đại học Curtin, Úc (Thạc sĩ)
  - Giảng dạy Tiếng Anh, Trường Đại học Assumption, Thái Lan (NCS)

  Email: ntdung@agu.edu.vn

 • ThS. CHÂU SÔRYALY

  Giảng viên

  - Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Cần Thơ (Cử nhân)
  - Quản lý Giáo dục, Trường Đại học Hawaii, Hoa Kỳ (Thạc sĩ)
  - Giáo dục học (Chương trình giảng dạy), Trường Đại học Sư phạm Hồng Kông, Hồng Kông (NCS)

  Email: csoryaly@agu.edu.vn

Announcements

Learning Resources

 • English
 • English
 • Chinese

Party - Associations

Links