Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học An Giang

Đào tạo / Chính quy

CĐ Sư phạm Tiếng Anh

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CAO ĐẲNG
Ngành Sư phạm Tiếng Anh trình độ Cao đẳng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHAG ngày 09/09/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang)

 

Tải về

Announcements

Learning Resources

  • English
  • English
  • Chinese

Party - Associations

Links