Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học An Giang

MỘT SỐ LƯU Ý CHO KỲ THI CẢI THIỆN TRỰC TUYẾN (Tuần 10,11,12)

MỘT SỐ LƯU Ý

 * SINH VIÊN ĐÃ THI ĐỢT TẬP TRUNG (Từ ngày 15/06/2021 đến ngày 02/07/2021)

- Sinh viên có nhu cầu thi cải thiện đăng ký thi cải thiện theo quy định, nộp lệ phí thi và thực hiện theo hướng dẫn của Phòng Đào tạo.

- Sinh viên không dự thi lần 1 nếu có lý do chính đáng làm đơn xin thi lần 2 tính điểm lần 1 (có xác nhận của Khoa), gửi kèm đơn này khi đăng ký thi cải thiện để Phòng Đào tạo xem xét miễn lệ phí dự thi cải thiện.

 

* SINH VIÊN ĐÃ THI ĐỢT TRỰC TUYẾN (Từ ngày 09/10/2021 đến ngày 17/10/2021)

- Đối với Sinh viên đã dự thi trực tuyến: Sinh viên có nhu cầu thi cải thiện đăng ký thi cải thiện theo quy định, nộp lệ phí thi và thực hiện theo hướng dẫn của Phòng Đào tạo.

- Đối với Sinh viên hoãn thi trực tuyến (thi lần 1):

+ Nhà trường sẽ tổ chức thi kết thúc học phần vào kỳ thi phụ (thi tập trung hoặc trực tuyến) đối với các học phần có mở lớp ở năm học 2021-2022 (sẽ có thông báo sau).

+ Đối với sinh viên hoãn thi có lý do chính đáng thì làm đơn xin thi lần 2 tính điểm lần 1 (có xác nhận của Khoa) gửi kèm đơn này khi đăng ký thi cải thiện để Phòng Đào tạo xem xét miễn lệ phí thi cải thiện.

 

* SINH VIÊN CÓ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN LÀ “D” VÀ “D+” (DH21, CD45) Ở HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

            Nhà trường sẽ có thông báo sau.

 

Ghi chú: Liên quan đến việc trùng lịch thi cải thiện, Sinh viên email về Thầy Nguyễn Phú Thạnh – Phòng Khảo thí & ĐBCL để xem xét giải quyết.

- Email: npthanh@agu.edu.vn

- Nội dung gửi email:

+ Chủ đề: Trùng lịch thi cải thiện

+ Nội dung:   

  • Mã HP – Tên học phần
  • Ngày thi – Giờ thi

Announcements

Learning Resources

  • English
  • English
  • Chinese

Party - Associations

Links