Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học An Giang

AUN-QA

Báo cáo tự đánh giá

I. Chương trình Sư phạm Tiếng Anh


THÀNH VIÊN NHÓM TỰ ĐÁNH GIÁ

Căn cứ Kế hoạch số 128/KH-ĐHAG ngày 12/02/2020 về việc triển khai công tác Kiểm định chất lượng giáo dục cấp chương trỉnh đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA;
Kế hoạch số 331/KH-ĐHAG ngày 27/03/2020 về việc Tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Sư phạm Tiếng Anh trình độ Đại học;
Kế hoạch số 440/KH-ĐHAG ngày 06/05/2020 về việc triển khai đánh giá ngoài cấp chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA;
Kế hoạch số 587/KH-ĐHAG ngày 08/07/2021 về việc triển khai công tác chuẩn bị đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA;
Quyết định số 1421/QĐ-ĐHAG ngày 09/07/2021 về việc thành lập các ban và nhóm phụ trách công tác chuẩn bị đánh giá ngoài chương trình đào tạo ngành Sư phạm Tiếng Anh;

Nhóm chuyên trách tự đánh giá theo chuẩn AUN-QA chương trình đào tạo ngành Sư phạm Tiếng Anh được thành lập.

STT

Họ và tên

Vị trí

Nhiệm vụ

1

Bùi Lê Diễm Trang

Trưởng BM PPGDTA

Trưởng nhóm

- Viết Phần 1: Giới thiệu

- Quản lý toàn bộ quá trình viết

- Chỉnh sửa và sửa đổi toàn bộ báo cáo

2

Nguyễn Thị Thùy Dao

Giảng viên

Thư ký

- Viết Phần 3: Phân tích điểm mạnh và điểm yếu

- Phối hợp, tổng hợp, định dạng và chỉnh sửa báo cáo 

3

Ngô Ngọc Hòa

Phó trưởng BM PPGDTA

Thành viên

- Hỗ trợ thu thập và xây dựng minh chứng

- Góp ý chỉnh sửa các tiêu chuẩn

- Hỗ trợ công tác liên hệ các bên liên quan tham gia phỏng vấn

4

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Giảng viên

Thành viên

- Viết Phần 2: Tiêu chuẩn 2, 8, 11

5

Phan Thị Minh Tuyền

Giảng viên

Thành viên

- Viết Phần 2: Tiêu chuẩn 3, 6,

- Tổng hợp Phần 4: Phụ lục

6

Trần Thị Bích Dung

Giảng viên

Thành viên

- Viết Phần 2: Tiêu chuẩn 5, 9, 10

7

Nguyễn Thị Nhật Minh

Giảng viên

Thành viên

- Viết Phần 2: Tiêu chuẩn 1, 4, 7

QUÁ TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ

- 3/2020, nhóm chuyên trách viết báo cáo AUN-QA được thành lập, gồm 6 thành viên: Bùi Lê Diễm Trang, Nguyễn Thị Thùy Dao, Lê Đỗ Thái, Phan Thị Minh Tuyền, Trần Thị Bích Dung, và Nguyễn Thị Nhật Minh.
- 12/2020, Trường Đại học An Giang tổ chức nghiệm thu báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo Sư phạm Tiếng Anh theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA.

- Qua nhiều lần điều chỉnh, vào 3/2021, báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo Sư phạm Tiếng Anh theo tiêu chuẩn AUN-QA cấp ĐHQG-HCM được thẩm định sơ bộ.
- 28-29/04/2021, tiến hành đánh giá chương trình đào tạo Sư phạm Tiếng Anh theo tiêu chuẩn AUN-QA cấp ĐHQG-HCM.

- Dựa theo kết quả đánh giá, vào 7/2021, nhóm chuyên trách viết báo cáo AUN-QA có sự điều chỉnh thành viên và lên kế hoạch cho đánh giá ngoài. Theo kế hoạch dự tính, việc đánh giá ngoài sẽ được tiến hành trong tháng 10/2021.

Announcements

Learning Resources

  • English
  • English
  • Chinese

Party - Associations

Links