Biểu mẫu và văn bản

 Một số biểu mẫu và hướng dẫn liên quan đến việc xây dựng và nghiệm thu NHCH thi (Mới)

I. Biểu mẫu dành cho Giảng viên

    - Đơn xin nghỉ phép

    - Phiếu báo nghỉ giờ đột xuất

    - Mẫu đơn xác nhận đang công tác

    - Mẫu kê khai thừa giờ

    - Đơn xin xuất cảnh

    - Giấy đề nghị tạm ứng

    - Giấy đề nghị thanh toán

    - Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

III.Văn bản Khoa

  Một số biểu mẫu và hướng dẫn liên quan đến việc xây dựng và nghiệm thu NHCH thi:

II. Biểu mẫu dành cho sinh viên

   - Đơn xin phúc khảo bài thi học kỳ

   - Đơn đăng ký học và thi cải thiện điểm

   - Đơn xin bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

   - Phiếu đăng ký học phần

   - Phiếu đề nghị rút bớt học phần đã đăng ký

   - Đơn xin nghỉ học

   - Đơn xin xét tốt nghiệp

IV.Văn bản Trường

- Số 542/QĐ-ĐHAG QĐ v/v ban hành "QC chi tiêu nội bộ Trường ĐH An Giang"

- Số 325/2014/QĐ-ĐHAG quyết định ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ.

- Số 419/QĐ-ĐHAG v/v ban hành "Quy định chế độ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi..."

- Các QĐ v/v Quy định khen thưởng các h/đ KH&CN của Trường ĐH An Giang.

- Số 204/QĐ-ĐHAG QĐ v/v công nhận điểm miễn học phần (điểm M) cho sv.

 

Qui định - Quy chế

Biểu mẫu ISO

Văn bản ISO