Thông tin học bổng

59 sinh viên Khoa Ngoại ngữ nhận Học bổng Khuyến khích học tập, học kỳ 2, năm học 2019 - 2020

Xin chúc mừng 59 sinh viên Khoa Ngoại ngữ nhận Học bổng Khuyến khích học tập, học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 với tổng số tiền là: 272, 900, 000.