DS BCH ĐOÀN KHOA, BCH LIÊN CHI HỘI

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

ĐOÀN KHOA, LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ

Nhiệm kỳ 2016-2017

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Lê Đỗ Thái

Bí Thư

Giảng viên

2

Huỳnh Thị Tố Nga

PBí thư

Giảng viên

3

Phạm Huỳnh Kim Dung

Ủy viên

Sinh viên

4

Nguyễn Hoàng Duyên

Ủy viên

Sinh viên

5

Lý Bạch Ngọc Hân

Ủy viên

Sinh viên

6

Nguyễn Thị Thúy Liễu

Ủy viên

Sinh viên

7

Nguyễn Thị Kim Ngân

Ủy viên

Sinh viên

8

Phan Minh Tố Nhi

Ủy viên

Sinh viên

9

Lê Trần Hoàng Phúc

Ủy viên

Sinh viên

 II. Danh sách Ban chấp hành Liên Chi hội Khoa Ngoại ngữ 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Huỳnh Thị Tố Nga

Chi hội trưởng

Giảng viên

2

Phan Minh Tố Nhi

Chi hội phó 1

Sinh viên

3

Lý Bạch Ngọc Hân

Chi hội phó 2

Sinh viên

4

Lê Trần Hoàng Phúc

Chi hội phó 3

Sinh viên