Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/ffl.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

BẢNG PHÂN CÔNG CỐ VẤN HỌC TẬP

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    ĐƠN VỊ KHOA NGOẠI NGỮ                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           ¾¾¾¾¾¾                                                          ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

BẢNG PHÂN CÔNG CỐ VẤN HỌC TẬP

Năm học 2016 – 2017

 

- Người phân công:  Nguyễn Thị Tâm

- Chức vụ: P. Trưởng Khoa Ngoại ngữ 

Số TT

Lớp

CVHT CŨ

CVHT MỚI

GHI CHÚ

1.     

 

DH14TA

Nguyễn Thị Nhật Minh

(HỘ SẢN HK1,2)

Huỳnh Chí Xuân Huyên

 

2.     

 

DH15TA

Dương Thị Diễm Phúc

 

 

3.     

 

DH16TA

Phan Thị Thùy Dung

 

 

4.     

 

DH14AV

Phan Thị Minh Tuyền

 

 

5.     

 

DH15AV

Trần Thị Bích Dung

 

 

6.     

 

DH16AV

Trương Như Ngọc

 

 

7.     

 

CD40AV

Nguyễn Thị Thùy Dao

(NSC tại Thailand)

Nguyễn Thị Xuân Bình

 

8.     

 

CD39AV1

Bùi Thị Thùy Trang

 

 

9.     

 

CD39AV2

Nguyễn Thị Thu Dung

 

 

10. 

 

DH17AV

 

Nguyễn Thị Ánh Gương

 

11. 

 

DH17TA

 

Ngô Hồng Pho

 

12. 

 

CD41AV

 

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

 

                                                                                             An Giang, ngày 15 tháng  09  năm 2015.

                                                                                                                                      P. TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                                               (Đã ký)

                                                                                                                  Nguyễn Thị Tâm