Sách, giáo trình tiếng Anh

DANH MỤC GIÁO TRÌNH - BÀI GIẢNG

TT

Tên giáo trình, tập bài giảng

Tên tác giả

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Sử dụng cho môn học/học

phần

1

Language Assessment: Principles and Classroom Practices

Brown, H. D

 

2004

Kiểm tra và đánh giá

2

Writing English Language Tests

Heaton, J. B

 

1991

Kiểm tra và đánh giá

3

Testing for Language Teachers

Hughes, A

 

1989

Kiểm tra và đánh giá

4

Q-Skills to success 1: Listening and Speaking

 

Gramer, M. F., & Ward, C. S.

Oxford University Press

2011

Nghe - Nói 1

5

Q-Skills to success 1: Reading and Writing

Gramer, M. F., & Ward, C. S.

Oxford University Press

2011

Đọc – Viết 1

6

Q-Skills to success 2: Listening and Speaking

 

Gramer, M. F., & Ward, C. S.

Oxford University Press

2011

Nghe - Nói 2

7

Q-Skills to success 2: Reading and Writing

 

Gramer, M. F., & Ward, C. S.

Oxford University Press

2011

Đọc – Viết 2

8

Q-Skills to success 3: Listening and Speaking

 

Gramer, M. F., & Ward, C. S.

Oxford University Press

2011

Nghe - Nói 3

9

Q-Skills to success 3: Reading and Writing

 

Gramer, M. F., & Ward, C. S.

Oxford University Press

2011

Đọc – Viết 3

10

Q-Skills to success 4: Listening and Speaking

 

Gramer, M. F., & Ward, C. S.

Oxford University Press

2011

Nghe - Nói 4

11

Q-Skills to success 4: Reading and Writing

Gramer, M. F., & Ward, C. S.

Oxford University Press

2011

Đọc – Viết 4

12

Q-Skills to success 5: Listening and Speaking

Gramer, M. F., & Ward, C. S.

Oxford University Press

2011

Nghe – Nói 5

13

Q-Skills to success 5: Reading and Writing

Gramer, M. F., & Ward, C. S.

Oxford University Press

2011

Đọc – Viết 5

14

Gold Advanced

Burgess, S., & Thomas, A.

Pearsan

2015

Nghe - Nói 6

15

Gold Advanced

Burgess, S., & Thomas, A.

Pearsan

2015

Đọc – Viết 6

16

Proficiency Master Class

Gude, K., Duckworth, M., & Rogers, L.

Oxford University Press

2013

Nghe - Nói 7

17

Proficiency Master Class

Gude, K., Duckworth, M., & Rogers, L.

Oxford University Press

2013

Đọc – Viết 7

18

Oxford Practice Grammar

Eastwood.J

Oxford University Press

2000

Ngữ pháp 1

19

Oxford Practice Grammar

Eastwood.J

Oxford University Press

2000

Ngữ pháp 2

20

Oxford Practice Grammar

Eastwood.J

Oxford University Press

2000

Ngữ pháp 3

21

Oxford Practice Grammar

Eastwood.J

Oxford University Press

2000

Ngữ pháp 4

22

Introduction To Language and Linguistics

Lê Thái Hưng

 

2013

Dẫn luận ngôn ngữ

23

Giáo trình Ngữ Nghía Học Tiếng Anh- English Semantics

Tô Minh Thanh

NXB Đại học Quốc gia TPHCM

2007

Ngữ nghĩa học

24

English Teaching Methodology

Nguyễn Bằng, et al.

Hà Nội: Ministry of Education

2003

Phương pháp giảng dạy 1

25

English Teaching Methodology

Nguyễn Bằng, et al.

Hà Nội: Ministry of Education

2003

Phương pháp giảng dạy 2

26

Teaching Young Learners

Wendy, A. S. and Lisbeth, H. A

Oxford

2008

Phương pháp giảng dạy 3

27

English Teaching Methodology

Nguyễn Bằng, et al.

Hà Nội: Ministry of Education

2003

 Phương pháp giảng dạy 4

28

ELT Methodology 5

Ngo. N. H

An Giang University

2011

Phương pháp giảng dạy 5

29

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Tiếng Anh

Phan Văn Chí

An Giang University

2013

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Tiếng Anh

30

Methods of research and thesis writing

Laurentina, P. C., & Melchor, A. C

Rex Book Store, Inc

2001

Nghiên cứu khoa học

31

Job interviews and career skills

Larocca, K

U.S.A: Grand Rapids Community College

2010

Phỏng vấn xin việc và kỹ năng nghề nghiệp

32

A Course of Translation

Lê Thái Hưng

 

2013

 Lý thuyết dịch

33

Grammatical Problems

Lê Nguyễn Minh Thọ

 

2001

Biên dịch và Phiên dịch 1

34

A Course of Translation

Lê Thái Hưng

 

2013

Dịch thuật 1

35

Grammatical Problems

Lê Nguyễn Minh Thọ

 

2001

Dịch thuật 2

36

Introducing second language acquisition

Troike. M.S

Cambridge University Press

2006

Tiếp thu ngôn ngữ thứ 2

37

Soft-skills

 

 Dương Thị  Diễm Phúc

 

2013

Phương pháp học đại học

38

Speaking of Speech (New Edition)

Harrington, D. & Lebeau, C.

Macmillan LanguageHouse Ltd., Tokyo / Macmillan Publishers Limited

2009

Nói trước công chúng

39

English Phonetics and Phonology

Nguyễn Hồng Qúi

 

Can Tho University

2010

Ngữ âm học- Âm vị học

40

Tài liệu giảng dạy English Syntax (lưu hành nội bộ.)

Huỳnh Chí Xuân Huyên

An Giang University

2007

Cú pháp

41

English pronunciation in use

Marks, J.

Cambridge University Press

2007

Ngữ âm 1

42

English pronunciation in use

HanCook, M.

Cambridge University Press

2003

Ngữ âm 2

43

BEC Vantage Masterclass

Nina, O. & Fiona, S.C

Oxford: OUP

2010

Tiếng Anh Thương Mại 1

44

Pragmatics

Yule, G

Oxford University Press

1996

Ngữ Dụng Học