DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT II

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC XÉT TỐT NGHIỆP (Cập nhật đến ngày 04/06/2016)

* Tổng số sinh viên có đủ điều kiện tốt nghiệp: 1.789 SV. Trong đó:

     1. Xét ngày 01/6/2016: 1.732 SV;
     2. Xét bổ sung ngày 04/6/2016: 59 SV;

Xem danh sách đính kèm