THÔNG BÁO VỀ NỘP HỒ SƠ KHEN THƯỞNG

I. Đối trượng khen thưởng

   1. Sinh viên tốt nghiệp năm 2016.

   2. Sinh viên đang theo học chính quy tại trường.

II. Hồ sơ

   1. Bản tóm tắt thành tích cá nhân.

   2. Bảng điểm kết quả học tập năm học 2015-2016.

III. Thời gian nộp hồ sơ tại Văn phòng khoa:

   1. Sinh viên tốt nghiệp năm 2016: từ 30/05/2016 đến hết ngày 06/06/2016

   2. Sinh viên đang theo học chính quy tại trường: từ 30/08/2016 đến hết ngày 15/09/2016

Thông tin chi tiết mời xem tập tin đính kèm

   TB 151 vv nop ho so khen thuong nam hoc 2015-2016

   Mau tom tat thanh tich ca nhan