Nhân sự

 

TRƯỞNG KHOA
  TRẦN THỊ THANH HUẾ
Học vị Tiến sĩ
Chức vụ Trưởng Khoa Ngoại ngữ 
E-mail ttthue@agu.edu.vn
Chuyên môn
- Sư phạm tiếng Anh, Đại học Cần Thơ (Cử nhân)
Ngôn ngữ Anh, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (Thạc sĩ)
- Giáo dục, Đại học Victoria University of Wellington (New Zealand) (Tiến sĩ)
   

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA
PHAN THỊ THANH HUYỀN
Học vị Tiến  sĩ
Chức vụ Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ
E-mail ptthuyen@agu.edu.vn
Chuyên môn

Sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Cần Thơ (Cử nhân)

Giáo dục, Đại học Bluffton (Thạc sĩ)

- Giáo dục ngôn ngữ, Đại học Queensland (Tiến sĩ) 

   

 

 

 

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA

 Ông

 NGUYỄN TIẾN NGỌ

 Học vị

 Tiến sĩ

 Chức vụ

 Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ

 E-mail

 ntngo@agu.edu.vn

 Chuyên môn

 Giáo dục (Giảng dạy tiếng Anh), trường Đại học Wollongong, Úc (Tiến sĩ)

 
   

 

BỘ MÔN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG ANH
BÙI LÊ DIỄM TRANG
Học vị Tiến sĩ
Chức vụ Trưởng bộ môn
E-mail bldtrang@agu.edu.vn
Chuyên môn

- Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Đại học Cần Thơ (Cử nhân)

- Nghiên cứu phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Đại học Queensland, Australia (Thạc sĩ)

- Ngôn ngữ ứng dụng, Đại học Victoria of Wellington (Tiến sĩ)

   

 

Ông NGÔ NGỌC HÒA
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Phó Trưởng bộ môn
E-mail nnhoa@agu.edu.vn
Chuyên môn

- Sư phạm tiếng Anh, Đại học Cần Thơ (Cử nhân)

- Lý luận và Phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh, Đại học Cần Thơ  (Thạc sĩ)

  https://ffl.agu.edu.vn/?q=node/104"> 

 

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail ntanguyet@agu.edu.vn
Chuyên môn

Sư phạm Anh, Đại học Càn Thơ (Cử nhân)

- Lý luận và Phương pháp dạy học tiếng Anh, Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn, Tp HCM (Thạc sĩ)

  https://ffl.agu.edu.vn/?q=node/105"> 
NGUYỄN THỊ NHẬT MINH
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail ntnminh@agu.edu.vn
Chuyên môn

Sư phạm Tiếng Anh, Đại học Cần Thơ (Cử nhân)

- Lý luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh, Đại học Cần Thơ  (Thạc sĩ)

  https://ffl.agu.edu.vn/?q=node/106"> 
LÝ THỊ THANH TRÚC
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail ltttruc@agu.edu.vn
Chuyên môn

Sư phạm tiếng Anh - Đại học An Giang  (Cử nhân)

- Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh , Đại học Cần Thơ  (Thạc sĩ)

- Ngôn ngữ học (Thạc sĩ nghiên cứu), Macquarie University  (Thạc sĩ)

- Ngôn ngữ học - Macquarie University - 2020 (Nghiên cứu sinh)

  https://ffl.agu.edu.vn/?q=node/28"> 
PHAN THỊ MINH TUYỀN
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail ptmtuyen@agu.edu.vn
Chuyên môn

Sư phạm Anh, Đại học An Giang (Cử nhân)

- Applied Linguistics, The University of Queensland, Australia (Thạc sĩ)

  https://ffl.agu.edu.vn/?q=node/107"> 
NGUYỄN THỊ THÙY DAO
Học vị Tiến  sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail nttdao@agu.edu.vn
Chuyên môn

Sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học An Giang (Cử nhân)

- Lý luận và Phương pháp Giảng dạy tiếng Anh, Trường Đại học Cần Thơ (Thạc sĩ) 

- English Language Teaching, Assumption University, Thailand (Tiến sĩ)

  https://ffl.agu.edu.vn/?q=node/27"> 

 

TRƯƠNG NHƯ NGỌC
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail tnngoc@agu.edu.vn
Chuyên môn Lý luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh
  https://ffl.agu.edu.vn/?q=node/29"> 
HUỲNH CHÍ XUÂN HUYÊN
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail hcxhuyen@agu.edu.vn
Chuyên môn Lý luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh
  https://ffl.agu.edu.vn/?q=node/108"> 
TRẦN THỊ BÍCH DUNG
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail ttbdung@agu.edu.vn
Chuyên môn Lý luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh
  https://ffl.agu.edu.vn/?q=node/111"> 
BÙI THỊ THÙY TRANG
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail btttrang@agu.edu.vn
Chuyên môn Lý luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh
  https://ffl.agu.edu.vn/?q=node/109"> 

 

BÙI THỊ KHÔI NGUYÊN
Học vị Tiến sĩ 
Chức vụ Giảng viên
E-mail btknguyen@agu.edu.vn
Chuyên môn Lý luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh
   
Ông LÊ ĐỖ THÁI
Học vị  Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail ldthai@agu.edu.vn
Chuyên môn Lý luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh
   

 

 Bà  NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH
Học vị  Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail ndhanh@agu.edu.vn">mailto:ndhanh@agu.edu.vn"> ntnanh@agu.edu.vn
Chuyên môn  Lý luận và phương pháp dạy học Tiếng Anh
   https://ffl.agu.edu.vn/?q=node/38">
BỘ MÔN NGÔN NGỮ HỌC VÀ DỊCH THUẬT TIẾNG ANH
TRƯƠNG THỊ THANH NGA
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ P. Trưởng BM NNH & DTTA
E-mail tttnga@agu.edu.vn
Chuyên môn

- Sư Phạm Anh, Đại học Cần Thơ  (Cử nhân)

- Ngôn ngữ học ứng dụng, Nam Quuensland  (Thạc sĩ)

  https://ffl.agu.edu.vn/?q=node/31"> 
Ông LÊ THÁI HƯNG
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail lthaihung@agu.edu.vn
Chuyên môn

- Ngôn ngữ và Văn chương Anh, Đại học Tổng hợp (Cử nhân)

- Lý luận và Phương pháp dạy tiếng Anh, ĐH. KHXH&NV TP.HCM (Thạc sĩ)

   
NGUYỄN THỊ XUÂN BÌNH
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ P. Trưởng BM NNH & DTTA
E-mail ntxbinh@agu.edu.vn
Chuyên môn

- Chuyên ngành Anh văn, Trường ĐH Sư phạm TP. HCM (Cử nhân)

- Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Trường ĐH Mở Tp. HCM (Thạc sĩ)

  https://ffl.agu.edu.vn/?q=node/33"> 
DƯƠNG THỊ DIỄM PHÚC
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail dtdphuc@agu.edu.vn
Chuyên môn

- Sư phạm Anh văn, Đại học Cần Thơ (Cử nhân)

- Lý luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh, Đại học Cần Thơ (Thạc sĩ) 

   
TÔ NGUYỄN PHƯƠNG LOAN
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail tnploan@agu.edu.vn
Chuyên môn

- Sư phạm Anh Văn, Đại học Cần Thơ (Cử nhân)

- Ngôn ngữ học ứng dụng, Đại học Curtin (Thạc sĩ)

- NCS

   
  PHAN THỊ THÙY DUNG
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail pttdung@agu.edu.vn
Chuyên môn

- ĐH Sư Phạm Tiếng Anh, ĐHTC Cần Thơ (Cử nhân)

- Lí Luận và Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Anh, Ho Chi Minh City Open University  (Thạc sĩ) 

  https://ffl.agu.edu.vn/?q=node/113"> 

 

NGUYỄN THỊ ÁNH GƯƠNG
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail ntaguong@agu.edu.vn
Chuyên môn

- Sư phạm tiếng Anh, ĐHAG (Cử nhân)

- LL&PPGD môn tiếng Anh, ĐHCT (Thạc sĩ)

   
  Ông TRẦN THANH GIANG
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail thanh-giang.unimelb@outlook.com
Chuyên môn

- Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Cần Thơ 

- Giảng dạy Tiếng Anh, Trường Đại học La Trobe

- Ngôn ngữ học Ứng dụng, Trường Đại học Melbourne

  https://ffl.agu.edu.vn/?q=node/44"> 
Ông NGUYỄN ĐỨC HẠNH
Học vị Tiến sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail ndhanh@agu.edu.vn
Chuyên môn

- Đại học Cần Thơ, chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh

- Giảng dạy Ngôn ngữ Anh và Văn chương, Trường Đại học Ateneo De Manila, Philippines 

- English Language Teaching, Assumption University, Thailand (Tiến sĩ)

   
 

 

NGUYỄN THỊ XUÂN HUỆ
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail ntxhue@agu.edu.vn
Chuyên môn

- Sư phạm tiếng Anh, Đại học An Giang 

- Lý luận & Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Đại học Cần Thơ 

  https://ffl.agu.edu.vn/?q=node/49"> 
PHẠM THỊ KIM NGUYÊN
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail ptknguyen@agu.edu.vn
Chuyên môn

- Th.s Giáo dục học

- NCS tại Mỹ

   

 

Ông CHI ĐÔ NA
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail cdna@agu.edu.vn
Chuyên môn

- Sư phạm tiếng Anh, Đại học An Giang 

- Giảng dạy tiếng Anh, Đại học La Trobe - Australia 

- NCS tại Úc

   
ĐỖ THỊ NGỌC NHI
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail dtnnhi@agu.edu.vn
Chuyên môn

- Sư phạm Anh, trường Đại học An Giang 

- LL & PPDH Bộ môn tiếng Anh, ĐH Cần Thơ 

   
NGUYỄN THỊ DUNG
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail ntdung@agu.edu.vn
Chuyên môn

- Sư phạm Tiếng Anh - Đại học An Giang 

- Ngôn ngữ học ứng dụng (Tiếng Anh) - Đại học Curtin 

- NCS tại Thái Lan

 

 

LÝ THỊ MINH TRANG
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail ltmtrang@agu.edu.vn
Chuyên môn

- Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Cần Thơ (Cử nhân)

 - Lý luận và Phương pháp Dạy học Bộ môn Tiếng Anh, Trường Đại học Cần Thơ  (Thạc sĩ)

 

 

 

BỘ MÔN NGÔN NGỮ PHÁP - TRUNG - NHẬT

 

HUỲNH LÊ THIÊN TRÚC
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Phó Trưởng bộ môn
E-mail hlttruc@gmail.com
Chuyên môn

- Sư phạm Tiếng Pháp, Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh 

- Ngôn ngữ Anh, Đại học An Giang 

- Lý luận và phương pháp dạy học Tiếng Pháp, Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

  https://ffl.agu.edu.vn/?q=node/42"> 
CHÂU NGỌC YẾN LÊ
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail cnyle@agu.edu.vn
Chuyên môn

- Cử nhân Ngữ văn Pháp, ĐH KHXH&NV TP. HCM

- Thạc sĩ PPGD Tiếng Pháp, ĐHSP TP.HCM

  https://ffl.agu.edu.vn/?q=node/116"> 

 

HUỲNH THỊ TỐ NGA
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail httnga@agu.edu.vn
Chuyên môn NCS tại Đài Loan
  https://ffl.agu.edu.vn/?q=node/43"> 
Ông LƯ QUỐC ĐỐNG
Học vị Cử nhân
Chức vụ Giảng viên
E-mail lqdong138@gmail.com
Chuyên môn Cử nhân tiếng Trung, tại trường KHXH - NV
  https://ffl.agu.edu.vn/?q=node/36"> 

 

Ông PHẠM VĂN MINH
Học vị Cử nhân
Chức vụ Trợ lý văn thư
E-mail pvminh@agu.edu.vn
Chuyên môn

- Sư phạm Nga vănĐại học Cần Thơ (Cử nhân)

- Sư phạm  Anh Văn, Đại học Cần Thơ (Cử nhân)

 
Ông NGUYỄN CAO TÙNG
Học vị CN
Chức vụ Trợ lý công tác sinh viên
E-mail caotung7997@gmail.com
Chuyên môn Cử nhân Nhật Bản học
   

 

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

Học vị

CN

Nhiệm vụ

Trợ lý đào tạo, Văn thư.

E-mail

nthyen@agu.edu.vn

Chuyên môn

Cử nhân Tin học