Quyết định về quy định mức thu học phí năm học 2021-2022

           Trường vừa phát hành quy định mức thu học phí năm học 2021-2022, cụ thể như sau

1742-QĐ-ĐHAG

1742-QĐ-ĐHAG