Câu lạc bộ nói tiếng Anh hoạt động vào ngày 05 tháng 05 năm 2021