Thông báo nghỉ học tập và giảng dạy tại Trường Đại học An Giang do dịch bệnh COVID-19 từ ngày 04 tháng 02 năm 2021 đến khi có thông báo mới