Bộ môn NNH&DTTA

BỘ MÔN NGÔN NGỮ HỌC VÀ DỊCH THUẬT TIẾNG ANH

I. Giới thiệu chung

     1. Lịch sử hình thành

            Bộ môn Ngôn ngữ học & Dịch thuật (NNH&DT) được thành lập vào tháng 10 năm 2015 cùng với sự ra đời của Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học An Giang. Đây là Bộ môn chịu trách nhiệm quản lý các chương trình đào tạo hệ đại học chuyên ngành tiếng Anh (ngoài sư phạm), các học phần Tiếng Anh không chuyên và một số học phần tiếng Anh chuyên ngành của các ngành đào tạo khác của Trường. Ngoài nhiệm vụ quản lý và đào tạo, Bộ môn NNH&DT còn là nơi tập hợp đội ngũ giảng viên có chuyên môn sâu về lĩnh vực ngôn ngữ học tiếng Anh, bao gồm 18 giảng viên cơ hữu và tất cả giảng viên ngắn hạn là người nước ngoài đang làm việc tại Khoa Ngoại ngữ. 

Bên cạnh việc quản lý chuyên môn và nghiên cứu khoa học, Bộ môn NNH&DT cũng phụ trách tổ chức các hoạt động hỗ trợ học tập và nghiên cứu có liên quan ngành đào tạo diễn ra hàng năm như Hội nghị học tốt, cùng một số hội thảo chuyên ngành phục vụ cho các giảng viên, giáo viên và sinh viên trong và ngoài Trường Đại học An Giang. 

Bộ môn đào tạo những thế hệ sinh viên có năng lực tham gia thị trường lao động ở các vị trí công việc liên quan đến ngôn ngữ Anh như dịch thuật, du lịch, nhà hàng khách sạn, thương mại hoặc nghiên cứu ngôn ngữ Anh. Hơn nữa, sinh viên có thể tự học, tự nghiên cứu chuyên sâu để nâng cao trình độ chuyên môn hoặc có khả năng theo học sau đại học ngành ngôn ngữ Anh và một số ngành khác. Chương trình Ngôn ngữ Anh đặt mục tiêu đào tạo Cử nhân Ngôn ngữ Anh có đầy đủ tố chất và tri thức phù hợp với thời đại mới; có kỹ năng nghề nghiệp liên quan đến ngôn ngữ, dịch thuật, du lịch, thương mại; và có phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp chuẩn mực.

   2. Chức năng, nhiệm vụ 

  • Quản lý tất cả các học phần chuyên Anh không thuộc quyền quản lý của Bộ môn Phương pháp Giảng dạy Tiếng Anh.
  • Quản lý các học phần Tiếng Anh 1,2 và Tiếng Anh Chuyên ngành.
  • Quản lý tình nguyện viên người nước ngoài.
  • Quản lý các lớp Ngôn ngữ Anh về mặt chuyên môn.
  • Chuyên trách việc tổ chức Hội nghị Học tốt hằng năm.
  • Phối hợp với Bộ môn PPGD Tiếng Anh tổ chức Dạ hội Mùa Xuân (Spring Festival) và Hội thảo Mùa hè (Summer Workshop).
  • Chuyên trách các hội thảo liên quan đến ngôn ngữ Anh và dịch thuật 

II. Nhân sự Bộ môn

       Hiện bộ môn có 16 giảng viên, gồm:

1. Th.s Trương Thị Thanh Nga (Phó Trưởng bộ môn)

2. Th.s Nguyễn Thị Xuân Bình (Phó Trưởng bộ môn)

3. TS. Nguyễn Đức Hạnh

4. Th.s Lê Thái Hưng

5. Th.s Dương Thị Diễm Phúc

6. Th.s Trần Thanh Giang

7. Th.s Phan Thị Thùy Dung

8. Th.s Nguyễn Thị Ánh Gương

9. Th.s Nguyễn Thị Xuân Huệ 

10. Th.s Đỗ Thị Ngọc Nhi

11. Th.s. Lý Thị Minh Trang

12. Th.s Phạm Thị Kim Nguyên (NCS, Mỹ)

13. 11. Th.s Chi Đô Na

14. Th.s. Nguyễn Thị Dung

15. Th.s Tô Nguyễn Phương Loan

16. Th.s Châu Sôryaly

III. Công tác đào tạo và hoạt động chuyên môn

         1. Các ngành đào tạo: 

- Cử nhân đại học ngành Ngôn ngữ Anh (hệ chính quy)

- Cử nhân đại học ngành Ngôn ngữ Anh (hệ văn bằng 2) 

         2. Hoạt động chuyên môn:

- Hội nghị học tốt: là hội nghị thường niên vào đầu năm học, được báo cáo bởi các giảng viên đến từ Khoa Ngoại ngữ và các sinh viên (năm 2 đến năm 4). Đây là dịp để các sinh viên học hỏi các phương pháp và kỹ năng học tập cần thiết tại đại học. Ngoài ra, Hội nghị cũng là nơi giao lưu học hỏi, giúp sinh viên hiểu rõ hơn về Khoa Ngoại ngữ, là cầu nối giữa sinh viên các khóa, tạo tiền đề cho việc học tập, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm.

- Các hội thảo chuyên ngành và báo cáo chuyên đề: dành cho các giảng viên, giáo viên và sinh viên có đam mê nghiên cứu khoa học về Ngôn ngữ học, Ngôn ngữ học ứng dụng và Giảng dạy tiếng Anh.

- Nghiên cứu khoa học và biên soạn tài liệu giảng dạy: giảng viên Bộ môn không ngừng nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiên cứu thông qua các bài báo khoa học, báo cáo hội thảo cũng như biên soạn, cải tiến tài liệu giảng dạy phù hợp với mục tiêu đào tạo. 

IV. Các khóa đang đào tạo và cố vấn học tập 

STT

Lớp

Niên khóa

CVHT

Điện thoại

Email

1

DH15TA

2014-2018

Dương Thị Diễm Phúc

0919190547

dtdphucvn@gmail.com

2

DH16TA

2015-2019

Phan Thị Thùy Dung

0907383959

pttdung@agu.edu.vn

3

DH17TA

2016-2020

Ngô Hồng Pho

0918888509

Ngohongpho1978@gmail.com

4

DH18TA

2017-2021

Bùi Thị Thùy Trang

0908830556

btttrang@agu.edu.vn