QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY GT-TLGD TRƯỜNG ĐHAG

MỘT SỐ VĂN BẢN QUY ĐỊNH CÁCH TRÌNH BÀY, BIÊN SOẠN, LỰA CHỌN, THẨM ĐỊNH DUYỆT, SỬ DỤNG TRƯỜNG ĐHAG