THÔNG ĐIỆP KHOA NGOẠI NGỮ

Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học, chuyển giao công nghệ và ứng dụng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực dạy và học ngoại ngữ, trong năm học 2020-2021, Khoa Ngoại ngữ tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, phấn đấu trở thành đơn vị đào tạo và nghiên cứu ngoại ngữ có chất lượng, uy tín, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh An Giang, Khu vực ĐBSCL và Việt Nam nói chung.

Khoa tiếp tục hoàn thiện các chương trình đào tạo chính quy,trình độ Đại học ngành Sư phạm tiếng Anh, ngành Ngôn ngữ Anh, và ngành Ngôn ngữ Anh - Tiếng Anh Du lịch, và 02 chương trình đào tạo trình độ Đại học theo hình thức vừa làm vừa học (Văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh, và liên thông Cao đẳng – Đại học ngành Sư phạm tiếng Anh); hoàn thành Báo cáo tự đánh giá 02 chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh và Sư phạm tiếng Anh theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA; tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy; nâng cao năng lực chuyên môn của giảng viên; gắn kết giảng dạy với nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; đẩy mạnh hợp tác quốc tế và xây dựng các chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên, thực tập ngôn ngữ, thực tập sư phạm với các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước;  xây dựng một môi trường dạy – học thân thiện, năng động, phát huy tính sáng tạo, hợp tác, và năng lực tự học của giảng viên, sinh viên; nhằm phát triển toàn diện năng lực sinh viên về phẩm chất, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, và khả năng thích ứng để thành công trong môi trường học tập và làm việc đa văn hóa và hội nhập quốc tế.

 Khoa Ngoại ngữ