Luận án, luận văn, khoá luận tốt nghiệp của Cán bộ, Giảng viên

 

NĂM THỰC HIỆN TÊN ĐỀ TÀI TÁC GIẢ THỂ LOẠI
2012 Analyzing Common Errors of Vietnamese Students in studying Chinese Complements and Designing Teaching Materials Nga, Huỳnh Thị Tố LV Th.S
2012 Nghiên cứu thơ thiền của Vương Duy (Trung Quốc) và Huyền Quang - Việt Nam Phụng, Võ Thị Minh LV Th.S
2011 Chinese and Vietnamese idioms in Comparison Hà, Lý Văn LV Th.S
2011 Teaching integrated reading skills to english majors at An Giang University  Dung, Tran Thi Bich LV Th.S
2011  The assistance of the web system in teaching listening skills at school of educational practice An Giang University  Dung, Phan Thị Thùy LV Th.S
2010 An investigation into critical thinking tasks in IC3 reading materials used in a university in Vietnam Nguyền, Lư Thị Thu LV Th.S
2009 An Investigation into the vocabulary learning strategies used by the freshmen English Majors at An Giang University Hòa, Ngô Ngọc LV Th.S
2009 Thái độ của người học đối với những vấn đề về lỗi trong quá trình học viết tiếng Anh  Phúc, Dương Thị Diễm LV Th.S
2009 Élaoration D'une terminologie Français-Vietnamien en didactique de la Géographie: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Pháp Trúc, Huỳnh Lê Thiên LV Th.S
2008 Improving the first year non-english majors' pronunciation at An Giang University using games Nguyệt, Nguyễn Thị Ánh LV Th.S
2008   Using communicative tasks to enhance learners' speaking ability  Chí, Phan Văn LV Th.S
2008 Examinig factors that effect the difficulty level of tasks in Vietnamese books for grade 10 and 22: A case study at My Thoi high school Dung, Nguyễn Thị Thu LV Th.S
   An investigation into writing assessment: The use of Multiple-Choice and written testing Binh, Nguyen Thi Xuan LV Th.S
 2008  Applying graphic organizers to teaching reading comprehension at An Giang University  Hưng, Lê Thái LV Th.S
  Attitudes towards listening of non-English  majors at An Giang University Trang, Bùi Thị Thùy LV Th.S
2004 Les mots Vietnamiens D’origine Francaise Lê, Châu Ngọc Yến LV Th.S
  The use of language games to teach English grammar to Non-English-Majored students at An Giang University Huyên, Huỳnh Chí Xuân  LV Th.S